Öğretim Üyesi Bilgi Notu

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ NOTU

 

Bu bilgi notu; İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş esaslar çerçevesinde ders veren öğretim üyelerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Ölçme Değerlendirme

Sınavlar Tarihleri

Ara Sınav (Vize)

18-26 Kasım 2017

Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

13-21 Ocak 2018

Yarıyıl Sonu Sınavı (Bütünleme)

29 Ocak - 02 Şubat 2018

Evrak Teslim Tarihleri

19 Kasım 05 Aralık 2017

13-27 Ocak 2018

29 Ocak - 10 Şubat 2018

a. Sınavlar Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirleyeceği ve ilan edeceği gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

b. Kabul edilebilir mazeret olması durumunda öğretim üyesinin sınav tarihi değişim talebini Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne iletmesi gerekmektedir. Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü belirlenen sınav tarihini ve saatini öğrenci otomasyon sisteminde ilan edecektir.

c. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

ç. Yazılı sınavlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilecek sınav ön kâğıdı ve sınav cevap kâğıtları kullanılarak icra edilecektir.

d. Sınav sonuçları; ilgili öğretim üyeleri tarafından sınavın yapıldığı tarihi takiben en geç bir hafta içerisinde otomasyon sistemine girilecektir.

e. Otomasyon sistemine girilmesini takiben, yazılı sınav ya da ödev, proje, araştırma vb. uygulama çalışması biçiminde icra edilen tüm sınavların evrakı (cevap kağıtları, cevap anahtarı, yoklama listesi ve sınav tutanağı) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne yukarıda belirtilen tarihlerde ilgili dersin öğretim üyesi tarafından imzayla teslim edilecektir.

f. Sınav uygulamalarına ilişkin diğer hususlarda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünden bilgi alınabilecektir.

g. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınav(lar)a giremeyen öğrenci, mazeretini 7 (yedi) gün içinde belgelemek zorundadır. Söz konusu mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi durumunda öğrenci mazeret sınavına alınır. Yarıyıl sonu sınavlarının (finallerin) mazeret hakkı bulunmamaktadır.

ğ. Lisansüstü programlarda derse devam esastır. Derse devam oranı %70’in altında kalan öğrenci ilgili dersin ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremez. Yoklamalar ve derse devam işlemlerinin sorumluluğu dersin öğretim üyesine aittir.

h. İsmi yoklama listesinde yer almayan öğrencilerin isimleri öğretim üyeleri tarafından el yazısı ile listeye eklenmemelidir. İsmi listede yer almayan öğrencilerin, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Öğrenci kesinlikle sınava alınmamalıdır. 

ı. Taban Notları, Başarı Harfleri ve Not Aralıkları:

Ara Sınav/Sınavlar (Vize)

Yarıyıl Sonu Sınavı

(Final veya Bütünleme)

Yarıyıl Sonu Başarı Notu

%40

%60

%100

 

Yüzde Puanı

Ağırlıklı Kat Sayısı

Harfli Notu

100-90

4,00

AA

89-85

3,50

BA

84-75

3,00

BB

74-65

2,50

CB

64-60

2,00

CC

59-50

1,50

DC

49-45

1,00

DD

44-40

0,50

FD

39-00

0,00

FF

 

(*) Bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu; yüksek lisansta CB (2.50) 65-74, doktorada ise BB (3.00) 75-84’tür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve M (MUAF) başarılı; CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

(**) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB ve M (MUAF) başarılı; CB, CC, DC, DD, FD, FF başarısız harf notlarıdır.

(***) Bilimsel Hazırlık Öğrencileri için bir alt seviye not geçerli nottur.  Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları (lisans için CC, yüksek lisans için CB), ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel hazırlık programları lisans/yüksek lisans programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.

 

i. Yıl sonu sınav notu 50’den az olan yüksek lisans öğrencileri ve yıl sonu sınav notu 65’den az olan doktora öğrencileri, dönem sonu not ortalamalarına bakılmaksızın dersten başarısız olurlar.

j. Hesaplama işlemi sonucunda bulunan yarıyıl sonu başarı notu (küsuratlı notlar en yakın tam sayıya tamamlanır), madde 6’da belirtilen not aralıklarına uygun olarak harfli nota dönüştürülür.

2. Sınav Sonuçlarına İtiraz

a. Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, dilekçesini müdürlüğe teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

b. Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alınabilir.

3. Tez ve Proje Danışmanlığı

a. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tez/Proje teslim tarihi 29 Ocak 2018 ’dir.

b. Enstitü tarafından tez danışmanlıkları öğretim üyelerinin yönettikleri tezlerin sayısı dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Bu bağlamda lisansüstü programlarda tez danışmanı olduğunuz öğrencilerin danışman değişiklik taleplerini Enstitü ile mutabık kalınmadan kabul etmemeniz önem kazanmaktadır.

4. Öğretim Üyesi Bilgilendirme Gerekliliği

a. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyelerinin derse giriş-çıkış saatlerine dikkat etmeleri, dersi eksiksiz tamamlamaları ve yerleşkeye giriş-çıkışlarda personel kartlarını okutmaları gerekmektedir. 

b. Öğretim üyesinin dersini gerçekleştiremeyecek olması durumunda ilgili mazeret belgelerini teslim etmek şartıyla; telafi dersini hangi gün ve saatle yapacağını da belirten bir dilekçeyle Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvurması gerekmektedir.

c. Dönem sonunda; final sınav kağıtları, yoklama imza listeleri, imzalı dönem notları listesi ilgili öğretim üyesi tarafından, bir hafta içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilmelidir.